วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่่อ น.ส. วรรณี แท่นเครือ 

ชื่อเล่น เพรียว

สาขา การประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์

รหัสนักศึกษา 544188079  หมู่ 2